กาญจนา เพ็งคำศรี
 
 

 

กาญจนา เพ็งคำศรี
บรรณารักษ์แผนกบริการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
kanchanapeng@hotmail.com

 

 

 

  

ผู้ดูแลเว็บ กาญจนา เพ็งคำศรี ติดต่อ : pengkumsri@hotmail.com สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พ.ศ. 2551
ปรับปรุงล่าสุด:
webmaster Kanchana Pengkumsri ,Contract : pengkumsri@hotmail.com
Copyright 2008 All Right Reserved
Last update: Saturday 23-Feb-2008 4:47 PM

หน้าแรก | ประวัติ | มหาวิทยาลัยรังสิต | สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต | นิสิตปริญญาโทบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รุ่น 8-9 ม.บูรพา | Spacelive.com|อ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข