ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นางกาญจนา เพ็งคำศรี

ชื่อเล่น แหม่ม

เกิด   วันที่ 16กรกฎาคม 2513

การศึกษา      ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา( 2525)    

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา (2528)                     

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา (2532)

ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (2536)ม.ขอนแก่น                   

ชีวิตครอบครัว        สมรสกับนายโกสินธุ์ เพ็งคำศรี มีบุตร 1 คน ชื่อน้องใบหม่อน

การทำงาน             บรรณารักษ์แผนกบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ปี 2536- ปัจจุบัน